Sekretesspolicy

Kompetenslaget Norr AB 556809–2117 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi samlar in rörande dig och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen.

Vi tar ditt dataskydd på allvar. Vi behandlar personuppgifter och därför har vi antagit denna sekretesspolicy, som informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss angående vår behandling av personuppgifter kan du nå oss på:

NORRA OBBOLAVÄGEN 89

0911-91100

info@kompetenslaget.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av information som kan vara relaterade till dig som en identifierbar person. Om du inte vill att vi ska behandla denna information kan det visa sig svårt att upprätthålla och uppfylla eventuella avtalsmässiga avtal och rättsliga skyldigheter.

Potentiella kunder

För att vara vår potentiella kund är det nödvändigt för oss att samla in följande personuppgifter om er:

 • Förnamn och efternamn
 • E-post adress
 • I vissa fall Roll
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Gatuadress
 • Stad

Vi samlar in personuppgifter som berör potentiella kunder för följande ändamål(er):

  • Eventuellt framtida samarbete eller försäljning/köp
  • Hantering av er affärsrelation med oss

Denna information samlas in på följande rättsliga grund:

   • Avtal – Bearbetning sker i syfte att skicka en offert
   • Rättslig förpliktelser – Behandling sker i syfte att uppfylla den rättsliga skyldighet som fastställts i bokföringslagen.
   • Företagets berättigade intresse, som är direktmarknadsföring, gör det nödvändigt med behandlingen av dessa personuppgifter, och företaget försäkrar att ett uppfyllande av det berättigade intresset inte kommer att inkräkta på den registrerades rättigheter.

 

Vi lagrar era uppgifter så länge lagen tillåter, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Vilken tidsram som styr beror på vilken typ av information och våra skäl för att lagra den. Vanligtvis kommer information angående potentiella kunder att raderas när informationen inte längre är relevant.

 

   • Vi sparar dina uppgifter i 36 månader då vi ser ett långsiktigt samarbete med dig och sparar därför personuppgifter som vi kan använda för att erbjuda dig våra framtida tjänster, erbjudanden och produkter.

Kunder

För att vara vår kund är det nödvändigt för oss att samla in följande personuppgifter om dig:

 

 • Förnamn och efternamn
 • E-post adress
 • I vissa fall Roll
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Gatuadress
 • Stad
 • I vissa fall personnummer

Vi samlar in personuppgifter som rör kunder för följande ändamål(er):

 • Eventuellt framtida samarbete eller försäljning/köp
 • Hantering av din affärsrelation med oss
 • Personnummer används för att skapa ditt certifikat/diplom efter utfört godkänt prov

 

Denna information samlas in på följande rättsliga grund:

 • Avtal – Bearbetning sker i syfte att uppfylla orderbekräftelse
 • Rättslig förpliktelser – Behandling sker i syfte att uppfylla den rättsliga skyldighet som fastställts i bokföringslagen.
 • Företagets berättigade intresse, som är direktmarknadsföring, gör det nödvändigt med behandlingen av dessa personuppgifter, och företaget försäkrar att ett uppfyllande av det berättigade intresset inte kommer att inkräkta på den registrerades rättigheter.

 

Vi lagrar era uppgifter så länge lagen tillåter, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Vilken tidsram som styr beror på vilken typ av information och våra skäl för att lagra den. Vanligtvis kommer information angående potentiella kunder att raderas när informationen inte längre är relevant.

 

 • Vi sparar dina uppgifter i 36 månader då vi ser ett långsiktigt samarbete med dig och sparar därför personuppgifter som vi kan använda för att erbjuda dig våra framtida tjänster, erbjudanden och produkter.

Leverantörer och andra affärspartners

För att du ska vara vår leverantör eller affärspartner är det nödvändigt för oss att samla in följande personuppgifter om dig:

 • Förnamn och efternamn
 • E-post adress
 • I vissa fall Roll
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Gatuadress
 • Stad

Vi samlar in personuppgifter om leverantörer eller affärspartners för följande ändamål(er):

 • Eventuellt framtida samarbete eller försäljning/köp
 • Hantering av din affärsrelation med oss

Denna information samlas in på följande rättsliga grund:

 • Avtal – Bearbetning sker i syfte att uppfylla orderbekräftelse
 • Rättslig förpliktelser – Behandling sker i syfte att uppfylla den rättsliga skyldighet som fastställts i bokföringslagen.
 • Företagets berättigade intresse, som är direktmarknadsföring, gör det nödvändigt med behandlingen av dessa personuppgifter, och företaget försäkrar att ett uppfyllande av det berättigade intresset inte kommer att inkräkta på den registrerades rättigheter.

 

Vi lagrar uppgifterna så länge lagen tillåter, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Den här tidsramen beror på vilken typ av information och våra skäl för att lagra den. Vanligtvis kommer information angående leverantörer och affärspartners att raderas efter avtalets upphörande.

 • När affärspartner eller Kompetenslaget avslutar avtalet raderas information som inte behövs för den lagliga grunden eller bokföringslagen.

Arbetssökande

När du tar emot en jobbansökan och relevanta bilagor kommer det att hanteras på följande sätt. Materielen kommer att läsas av berörd chef i syfte att besvara och bedöma innehållet i förhållande till det aktuella arbetet. Personuppgifter som framkommer i rekryteringsprocessen kommer att behandlas på följande behandlingsbasis:

Samtycke; ges av sökanden i samband med inlämnande av CV och ansökan,

Uppfyllande av ett avtal; I samband med att man använder sig av ett rekryteringsföretag, är ansökningen behandlad och vidarebefordrad från dem,

Balansering av intressen; Det ligger i företagets och den registrerades intresse att personuppgifter

behandlas i samband med rekryteringsprocessen).

Vi kommer att hålla din ansökan med bilagor tills vi hittar rätt kandidat till jobbet och rekryteringsprocessen är avslutad. Efter detta kommer din ansökan med bilagor att raderas.

Om vi vill behålla din ansökan med bilagor i mer än [36] månader kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke till detta. Ditt samtycke är frivilligt, och du kan när som helst dra tillbaka det genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen ovan.

Övrig information om databehandling

Säkerhet

Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter av misstag eller olagligt blir raderade, läckta, förlorade, fördärvade, blir kända för alla obehöriga, missbrukas eller på något annat sätt behandlas mot lagstiftningen.
Den registeransvarige ser till att behandlingen endast kan ske när alla dataskydds principer uppfylls jfr GDPR Art. 5.

 • Organisatoriska åtgärder som vi gör är säkra access till endast behöriga.
 • Tekniska åtgärderna krypterad dataöverföring och lagring ligger i Microsoft 365.

Minimering av data

Vi samlar bara in, bearbetar och lagrar de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt syfte. Vidare kan det fastställas i lag, vilken typ av uppgifter det är nödvändigt att samla in och lagra i samband med våra affärsmetoder. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också avgöras av behovet av att uppfylla ett avtal eller andra rättsliga skyldigheter.

 

Data uppdateras

Eftersom vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig informera oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan använda dig av de kontaktuppgifter som anges ovan för att informera oss om dina ändringar, då ser vi till att uppdatera dina data. Om vi märker att någon data är felaktig, kommer vi att uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.

 

Överföring av uppgifter

Vi använder ett antal av underleverantörer för lagring, hosting, och behandling av data, inklusive IT-leverantörer. De behandlar endast data för vår räkning och får inte använda dem för sina egna syften.

Vi använder oss endast av personuppgiftsbiträden i EU eller i säkra tredjeländer, inklusive företag i länder som kan skydda dina uppgifter på rätt sätt.

Dina rättigheter

 

 • Du har alltid rätt att bli informerad om vilka uppgifter som rör dig som vi behandlar, varifrån vi har samlat in dem och vad vi använder dem till. Du kan också lära dig hur länge vi lagrar dina uppgifter och vem som får uppgifter som rör dig om vi överför data i Sverige eller till främmande länder.
 • Om du begär det kommer vi att informera dig om de uppgifter vi behandlar som rör dig. Tillgång detta kan begränsas för att skydda andra människors integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.
 • Om du tycker att de personuppgifter vi behandlar som rör dig är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. I så fall måste du kontakta oss och informera oss om felet och vilka de korrekta uppgifterna är. Var så specifik som möjligt, eftersom eventuella inexaktheter kan innebära att vi inte korrekt kan identifiera de uppgifter som behöver uppdateras.
 • I vissa fall kommer vi att ha en skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta är till exempel fallet om du återkallar ditt samtycke. Om du tror att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för, kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.
 • Klagomål kan lämnas in till en tillsynsmyndighet – i Sverige är detta https://www.imy.se.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot överföringen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Om din invändning är motiverad ser vi till att stoppa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om du vill att dina data överförs till en annan personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde har du rätt att utnyttja dataportabilitet.
 • På eget initiativ tar vi bort dina personuppgifter, när de inte längre behövs för ändamålet, samlade vi in dem för.

 

När du kontaktar oss med en förfrågan om att få dina personuppgifter rättade eller raderade undersöker vi om kraven är uppfyllda, och om så är fallet gör vi ändringarna eller raderar så snart som möjligt.
Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss. Vänligen hitta våra kontaktuppgifter högst upp.