ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

För köp av Kompetenslaget AB:s (nedan Kompetenslaget) produkter (vara eller tjänst) gäller följande allmänna bestämmelser, såvida inte annat överenskommits i särskilt avtal.

2. Avtal

Innehåll, omfattning och förutsättningar för köpet skall anges i en skriftlig överenskommelse, exempelvis förslag, offert eller bekräftelse.

3. Sekretess

Parterna förbinder sig att, såväl under uppdragstiden som efter det att uppdragsavtalet upphört att gälla, inte för tredje man yppa något rörande varandras affärshemligheter som blivit kända för dem under samarbetet.

4. Material

Varje form av mångfaldigande av material som tillhandahålls av Kompetenslagets, inom ramen för ett uppdrag, är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt utan Kompetenslagets skriftliga medgivande.

5. Leveransförsening

Kompetenslaget skall, då avtalad dag för leverans eller genomförande inte kan hållas, underrätta uppdragsgivaren om detta utan dröjsmål, samt meddela när leveransen eller genomförandet beräknas kunna fullgöras. Finner uppdragsgivaren att avtalad tidpunkt för genomförande inte kan hållas eller framstår dröjsmål från hans sida som sannolikt, skall uppdragsgivaren utan uppskov skriftligen underrätta Kompetenslaget härom, samt ange när genomförande beräknas kunna ske och vad som orsakat förseningen.

6. Ansvar

Kompetenslaget ansvarar inte för någon följdförlust eller direkt eller indirekt ekonomisk/goodwillskada som uppdragsgivaren lidit på grund av eller i samband med avtalat uppdrag. Kompetenslagets ansvar för skada hos och garanti mot uppdragsgivaren begränsas till max 20 % av det belopp som faktiskt betalats till Kompetenslaget enligt det aktuella avtalet.

7. Befrielsegrunder

Uppdragsgivaren kan inte åberopa underlåtenhet från motparten att fullgöra avtalet, om detta förhindras till följd av omständigheter som motparten ej råder över, såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten icke vållat förhållande, som väsentligen inverkat på avtalets fullgörande och som inte kunnat förutses eller vars menliga verkan inte kunnat undvikas.

8. Tvist

Tvist om tolkningen eller tillämpningen av någon del av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras i första hand genom förhandling, i andra hand via gemensamt utsedd medlare och i tredje hand via svensk domstol