Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Begreppet transport innefattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.


ADR 1.3-utbildning - Värdeberäknad mängd
Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Det finns även lättnader från reglerna om det farliga godset transporteras under vissa förutsättningar som till exempel att vikt/volym begränsas per förpackning eller att vikt/volym begränsas per fordon eller transportenhet. Om du endast transporterar farligt gods enligt undantaget ”värdeberäknad mängd” (högst 1000 poäng) räcker det med en ADR 1.3-utbildning. Denna utbildning gäller även anställd personal som t.ex. skriver transporthandlingar, packar, lastar och lossar farligt gods.


ADR Grund - Styckegods
Om du transporterar farligt gods som styckegods t.ex. fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. 


ADR Grund Tank
Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

 

Prov

Efter godkänt teoriprov erhåller du ditt ADR-intyg som har en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. Det går att förnya intyget när som helst inom den 12-månadersperiod som föregår intygets utgångsdatum. En påminnelse skickas ut sex månader innan intyget upphör att gälla.

 

Aktuella kurser inom ADR

Dela och tipsa: